គេហទំព័រសំលេងយុវជនខ្មែរ www.voky.org ជាបពណ្តុំពត៌មានយុវជនជាច្រើនរួមនឹងការផ្សាយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធទូរទស្សន៏ និងវិទ្យុ អនឡាញផងដែរ។

គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំនឹងដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ។
អរគុណសំរាប់ចូលទស្សនា

Powered by

www.servingweb.com